Sporočilo
  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

Obvestila
Mesečno poročilo - marec 2009
Torek, 14 April 2009 01:00

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,
družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana
objavlja

Mesečno poročilo na dan
31.03.2009
  
  
Struktura sredstev
 
  
vrsta sredstev
delež v vseh sredstvih
naložbe v tržne vrednostne papirje
5,54%
naložbe v netržne vrednostne papirje
78,82%
likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev
0,03%
ostalo
15,61%
 100,00%
  
  
Seznam desetih največjih posamičnih naložb
 
  
naložba - izdajatelj
vrednost
En plus, d.o.o., Ljubljana
9.225.619,68 €
Napredek Bistrica, d.d., Ljubljana
3.891.942,73 €
Unit-as nepremičnine, d.d., Ljubljana
2.443.192,99 €
Alpemetal, d.o.o., Ljubljana
1.686.942,44 €
Avtomerkur, d.d., Ljubljana
1.465.075,39 €
Žima nepremičnine, d.d., Ljubljana
1.183.785,64 €
KG Rakičan, d.d., Murska Sobota
935.156,74 €
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
914.291,45 €
Tabor, d.o.o., Ljubljana
333.982,81 €
Mercator, d.d., Ljubljana
248.078,18 €
 22.328.068,05 €

To obvestilo bo od 14.04.2009 dalje objavljeno na spletnih straneh družbe  in na spletnih straneh Ljubljanske borze SEOnet.
Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

 
Objava nerevidiranih in nekonsolidiranih RI 2008
Ponedeljek, 30 Marec 2009 01:00

 

Hram Holding, finančna družba, d.d.
Vilharjeva 29, Ljubljana,

 

skladno s 373. in 386. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti  razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz nerevidiranih in nekonsolidiranih računovodskih izkazov družbe, ki so bili 30.03.2009 posredovani Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, za potrebe državne statistike.

 

Nerev nekons HH 2008 za objavo.doc

 

To obvestilo bo od 30. 03. 2009 dalje objavljeno na spletnih straneh družbe  in na spletnih straneh Ljubljanske borze SEOnet.
Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

 
Mesečno poročilo - februar 2009
Četrtek, 12 Marec 2009 01:00
Mesečno poročilo - februar 2009
Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,
družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana
objavlja
Mesečno poročilo na dan
28.02.2008
  
  
Struktura sredstev
 
  
vrsta sredstev
delež v vseh sredstvih
naložbe v tržne vrednostne papirje
5,04%
naložbe v netržne vrednostne papirje
74,33%
likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev
0,02%
ostalo
20,62%
 100,00%
  
  
Seznam desetih največjih posamičnih naložb
 
  
naložba - izdajatelj
vrednost
En plus, d.o.o., Ljubljana
9.225.619,68 €
Napredek Bistrica, d.d., Ljubljana
3.891.942,73 €
Unit-as nepremičnine, d.d., Ljubljana
2.443.192,99 €
Alpemetal, d.o.o., Ljubljana
1.686.942,44 €
Avtomerkur, d.d., Ljubljana
1.465.075,39 €
Žima nepremičnine, d.d., Ljubljana
1.183.785,64 €
KG Rakičan, d.d., Murska Sobota
935.156,74 €
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
812.204,92 €
Tabor, d.o.o., Ljubljana
333.982,81 €
Mercator, d.d., Ljubljana
269.658,24 €
 22.247.561,58 €

To obvestilo bo od 13. 03. 2009 dalje objavljeno na spletnih straneh družbe  in na spletnih straneh Ljubljanske borze SEOnet.


Hram holding, finančna družba, d.d.


Uprava

 
Mesečno poročilo
Sreda, 11 Februar 2009 01:00

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

 

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana
objavlja
Mesečno poročilo na dan
31.01.2009
  
  
Struktura sredstev
 
  
vrsta sredstev
delež v vseh sredstvih
naložbe v tržne vrednostne papirje
5,68%
naložbe v netržne vrednostne papirje
79,91%
likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev
0,02%
ostalo
14,39%
 100,00%
  
  
Seznam desetih največjih posamičnih naložb
 
  
naložba - izdajatelj
vrednost
En plus, d.o.o., Ljubljana
9.225.619,68 €
Napredek Bistrica, d.d., Ljubljana
3.891.942,73 €
Unit-as nepremičnine, d.d., Ljubljana
2.443.192,99 €
Alpemetal, d.o.o., Ljubljana
1.686.942,44 €
Avtomerkur, d.d., Ljubljana
1.465.075,39 €
Žima nepremičnine, d.d., Ljubljana
1.183.785,64 €
KG Rakičan, d.d., Murska Sobota
935.156,74 €
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
835.895,33 €
Tabor, d.o.o., Ljubljana
333.982,81 €
Mercator, d.d., Ljubljana
269.975,06 €
 22.001.593,75 €
To obvestilo bo od 11. 02. 2009 dalje objavljeno na spletnih straneh družbe  in na spletnih straneh Ljubljanske borze SEOnet.
Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

 
Mesečno poročilo
Četrtek, 15 Januar 2009 01:00

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana
objavlja
Mesečno poročilo na dan
31.12.2008
  
  
Struktura sredstev
 
  
vrsta sredstev
delež v vseh sredstvih
naložbe v tržne vrednostne papirje
5,39%
naložbe v netržne vrednostne papirje
79,00%
likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev
0,02%
ostalo
15,59%
 100,00%
  
  
Seznam desetih največjih posamičnih naložb
 
  
naložba - izdajatelj
vrednost
En plus, d.o.o., Ljubljana
9.225.619,68 €
Napredek Bistrica, d.d., Ljubljana
3.891.942,73 €
Unit-as nepremičnine, d.d., Ljubljana
2.443.192,99 €
Alpemetal, d.o.o., Ljubljana
1.686.942,44 €
Avtomerkur, d.d., Ljubljana
1.465.075,39 €
Žima nepremičnine, d.d., Ljubljana
1.183.785,64 €
KG Rakičan, d.d., Murska Sobota
935.156,74 €
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
782.641,40 €
Tabor, d.o.o., Ljubljana
333.982,81 €
Mercator, d.d., Ljubljana
265.890,56 €
 21.948.339,82 €

To obvestilo bo od 15. 01. 2009 dalje objavljeno na spletnih straneh družbe  in na spletnih straneh Ljubljanske borze SEOnet.


 Hram holding, finančna družba, d.d.
Uprava

 
Sklepi nadzornega sveta
Sreda, 24 December 2008 01:00

Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, na podlagi ZTFI in pravil Ljubljanske borze, objavlja naslednje:
 
Obvestilo o pomembnejših sklepih nadzornega sveta
 
1. Nadzorni svet družbe je na redni seji, dne 22.12.2008, sprejel sklep o razširitvi uprave družbe. Za predsednika uprave je imenoval Jaroslava Žontarja in za člana uprave Saša Tanka.
2. Nadzorni svet je imenoval revizijsko komisijo (notranji člani: nadzorni svet, zunanja članica: Blanka Muster).


To obvestilo bo od 24.12.2008 dalje objavljeno na spletnih straneh družbe in na spletnih straneh Ljubljanske borze SEOnet.


Hram holding, finančna družba, d.d.


Uprava
 
Sklepi 15. skupščine
Torek, 23 December 2008 01:00

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, uprava družbe objavlja

 

sklepe 15. seje skupščine delničarjev družbe
HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana,

 

ki je bila dne 22.12.2008 ob 11,30. uri v dvorani Urška 1, Gospodarskega razstavišča,  Dunajska 18, Ljubljana.

 

Zastopanih je bilo 3.291.831 delnic, kar pomeni 75,732% od vseh izdanih delnic z glasovalno pravico.
Sklic je bil objavljen v Dnevniku dne 25.07.2008, z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov:

 

1.      Otvoritev skupščine in ugotovitev navzočnosti zastopanega kapitala.


2.      Imenovanje predsednika skupščine, dveh preštevalcev glasov in potrditev notarja.
Predlog sklepa:
Skupščina za predsednico skupščine izvoli go. Barbaro Kürner Čad, za preštevalca glasov   
go. Ksenijo Gašperšič in g. Tomaža Zorca in potrdi notarko go. Nado Kumar iz Ljubljane.


3.    Spremembe statuta družbe Hram Holding, d.d., Ljubljana
Predlog sklepa:
Spremenijo se določbe naslednjih členov statuta družbe Hram Holding, d.d., Ljubljana, ki sedaj glasijo:
 4.6.
Prenos imenskih delnic  je veljavno izvršen z vpisom prenosa v centralni register imetnikov pri KDD - Centralno klirinško depotni družbi, delniška družba, če ni z zakonskim oz. podzakonskim predpisom določeno drugače.
5.1.
Uprava vodi posle družbe samostojno in na lastno odgovornost. Člani uprave zastopajo družbo posamično.
 5.2.
Uprava ima enega ali več članov, vendar največ tri. V primeru, da ima uprava enega člana, se ta imenuje direktor. V primeru, da upravo sestavlja več članov, nadzorni svet enega izmed njih imenuje za predsednika.
 5.3.- 5.8.
V skladu s to spremembo se v členih od 5.3. do 5.8. beseda direktor nadomesti z besedo uprava.
 5.8.
Uprava potrebuje predhodno soglasje nadzornega sveta pri opravljanju naslednjih poslovodnih dejanj:
            -       sklepanje pravnih poslov v vrednosti nad štiri milijone evrov,
            -       izplačilo vmesnih dividend,
            -       imenovanje prokurista.
 Pri sklepanju pravnih poslov, ki presegajo znesek 1 milijon evrov, zastopata družbo vsaj dva člana uprave.
 V primeru, da ima uprava enega člana-direktorja, potrebuje le-ta pri sklepanju pravnih poslov, ki presegajo znesek 1 milijon evrov, predhodno soglasje nadzornega sveta.
5.9.
Pravice in obveznosti članov uprave, izvirajoče iz delovnega razmerja, se podrobneje opredelijo v individualni pogodbi, sklenjeni med njimi  in nadzornim svetom. 

6.1.
Nadzorni svet šteje tri do največ pet članov.
6.11.
Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:

 -          sprejme poslovnik nadzornega sveta,

-          imenuje in odpokliče upravo,

-          odloča o ukrepih za pregled in nadzor dela uprave,

-          s pisnim poročilom skupščini – preveri sestavljeno letno poročilo uprave in predlog za uporabo bilančnega dobička ter zavzema stališče do revizijskega poročila,

-          predlaga akte, katerih sprejem je v pristojnosti skupščine,

-          odloča o nagradi za delo uprave družbe, predsednik nadzornega sveta pa sklepa s člani uprave individualno pogodbo,

-          daje soglasje k pogodbam v skladu s tem statutom,

-          podeljuje prokuro,

-          daje soglasje k notranji organizaciji družbe,

-          daje soglasje na splošne akte, letni načrt poslovanja in organizacijske predpise ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom,

-          lahko kadarkoli zahteva od uprave poročilo o kateremkoli vprašanju, povezanem s poslovanjem družbe,

-          skliče skupščino družbe, če to narekuje interes družbe (najmanj enkrat letno),

-          za vsako točko dnevnega reda skupščine pripravi predlog sklepov,

-          predlaga skupščini odpoklic člana nadzornega sveta,

-          odobrava pogodbe med članom nadzornega sveta in družbo,

-          usklajuje besedilo statuta z veljavnimi sklepi skupščine,

-          imenuje komisije in druge organe družbe,

-          obravnava in odloča o vseh drugih zadevah, za katere je pristojen po zakonu, drugih predpisih, po pooblastilu skupščine in statutom družbe

6.12.
Vsak član nadzornega sveta ima od uprave pravico zahtevati, da mu predloži vse podlage za izdelavo letnega poročila razen, če nadzorni svet ne odloči drugače.
7.3.
V členu 7.3. beseda direktor nadomesti z besedo uprava.
7.4.

Skupščina se skliče vsaj mesec dni pred sejo z objavo a na spletni strani družbe ter na elektronskem informacijskem sistemu Ljubljanske borze, d.d. – SEOnet , v katerem se navedejo dnevni red ter kraj in čas seje. Dnevni red zasedanja skupščine se ob sklicu obvezno objavi. 7.9. S ¾ (tričetrtinsko) večino celotnega kapitala odloča skupščina predvsem o naslednjih zadevah: 

-          sprejema spremembe in dopolnitve statuta,

-          o ukrepih za povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala (vključno pogojno povečanje),

-          o statusnih spremembah in prenehanju družbe,

-          o drugih primerih, če tako določa zakon ali ta statut. 7.10.- 7.11.
V členih od  7.10. do7.11. beseda direktor nadomesti z besedo uprava.
8.2.
Uprava je odgovorna za sestavo letnega poročila.
 8.5.
Revizijo letnega poročila in revizijo konsolidiranega letnega poročila je potrebno sestaviti za vsako poslovno leto v roku 4 (štirih) mesecev po koncu poslovnega leta.
8.6.
Revidirano letno poročilo mora uprava predložiti nadzornemu svetu v roku osem dni od prejema revizijskega poročila.
 8.8.
Nadzorni svet izroči pisno poročilo upravi o preveritvi letnega poročila en mesec od predložitve sestavljenega letnega poročila.
 8.9.
Uprava nadzornemu svetu lahko določi dodaten rok, vendar ne daljši od enega meseca.
9.1., 9.2. ,9.3.
V členih od 9.1. do 9.3. se beseda direktor nadomesti z besedo uprava.             
10.1.

Sporočila, podatke in obvestila delničarjem, ki morajo v skladu z veljavnimi predpisi in pravili borze biti objavljeni, bo družba objavljala na spletni strani družbe ter na elektronskem informacijskem sistemu Ljubljanske borze, d.d. – SEOnet.

Podatke in sporočila za delničarje družbe, ki morajo biti objavljeni v dnevnem časopisu, bo  družba razen na način, določen v prejšnjem odstavku, objavljala tudi v časopisu Dnevnik.

V Uradnem listu RS bo družba objavljala podatke in sporočila, za katere zakon tako določa. Delničarje, katerih delež v celotnem osnovnem kapitalu družbe znaša najmanj 5% (pet odstotkov) mora družba obveščati tudi pisno (priporočeno s povratnico).

 

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno.

Izpodbojnih tožb na sprejete sklepe ni bilo napovedanih.

To obvestilo bo od 23.12.2008 dalje objavljeno na spletnih straneh družbe in spletnih straneh Ljubljanske borze SEOnet.

Ljubljana, 22.12.2008                                                            Hram Holding, finančna družba, d.d.

Sašo Tanko

Direktor
 
Mesečno poročilo november 2008
Četrtek, 11 December 2008 01:00
Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana objavlja

Mesečno poročilo na dan
30.11.2008
  
  
Struktura sredstev
 
  
vrsta sredstev
delež v vseh sredstvih
naložbe v tržne vrednostne papirje
6,68%
naložbe v netržne vrednostne papirje
75,92%
likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev
0,10%
ostalo
17,30%
 100,00%
  
  
Seznam desetih največjih posamičnih naložb
 
  
naložba - izdajatelj
vrednost
En plus, d.o.o., Ljubljana
8.425.619,68 €
Napredek Bistrica, d.d., Ljubljana
3.891.942,73 €
Unit-as nepremičnine, d.d., Ljubljana
2.443.192,99 €
Alpemetal, d.o.o., Ljubljana
1.680.262,44 €
Avtomerkur, d.d., Ljubljana
1.465.075,39 €
Žima nepremičnine, d.d., Ljubljana
1.183.785,64 €
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
1.060.063,36 €
KG Rakičan, d.d., Murska Sobota
935.156,74 €
Tabor, d.o.o., Ljubljana
333.982,81 €
Mercator, d.d., Ljubljana
306.880,90 €
 21.419.081,78 €

To obvestilo bo od 11. 12. 2008 dalje objavljeno na spletnih straneh družbe (www.hram-holding.si) in na spletnih straneh Ljubljanske borze SEOnet.


Hram holding, finančna družba, d.d.


Uprava
 
Sklic 15. skupščine
Petek, 21 November 2008 01:00

Na podlagi statuta družbe Hram Holding, d.d., Ljubljana in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), direktor družbe objavlja sklic


15.  skupščine delničarjev
družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d.
Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana,


ki bo dne 22.12.2008 s pričetkom ob 11,30. uri v dvorani Urška 1, Gospodarskega razstavišča,  Dunajska 18, Ljubljana, s predlaganim dnevnim redom:
 
1.      Otvoritev skupščine in ugotovitev navzočnosti zastopanega kapitala.


2.      Imenovanje predsednika skupščine, dveh preštevalcev glasov in potrditev notarja.
Predlog sklepa:
Skupščina za predsednico skupščine izvoli go. Barbaro Kürner Čad, za preštevalca glasov   
go. Ksenijo Gašperšič in g. Tomaža Zorca in potrdi notarko go. Nado Kumar iz Ljubljane.


3.    Spremembe statuta družbe Hram Holding, d.d., Ljubljana
Predlog sklepa:
Spremenijo se določbe naslednjih členov statuta družbe Hram Holding, d.d., Ljubljana, ki sedaj glasijo:
 4.6.
Prenos imenskih delnic  je veljavno izvršen z vpisom prenosa v centralni register imetnikov pri KDD - Centralno klirinško depotni družbi, delniška družba, če ni z zakonskim oz. podzakonskim predpisom določeno drugače.
5.1.
Uprava vodi posle družbe samostojno in na lastno odgovornost. Člani uprave zastopajo družbo posamično.
 5.2.
Uprava ima enega ali več članov, vendar največ tri. V primeru, da ima uprava enega člana, se ta imenuje direktor. V primeru, da upravo sestavlja več članov, nadzorni svet enega izmed njih imenuje za predsednika.
 5.3.- 5.8.
V skladu s to spremembo se v členih od 5.3. do 5.8. beseda direktor nadomesti z besedo uprava.
 5.8.
Uprava potrebuje predhodno soglasje nadzornega sveta pri opravljanju naslednjih poslovodnih dejanj:
            -       sklepanje pravnih poslov v vrednosti nad štiri milijone evrov,
            -       izplačilo vmesnih dividend,
            -       imenovanje prokurista.
 Pri sklepanju pravnih poslov, ki presegajo znesek 1 milijon evrov, zastopata družbo vsaj dva člana uprave.
 V primeru, da ima uprava enega člana-direktorja, potrebuje le-ta pri sklepanju pravnih poslov, ki presegajo znesek 1 milijon evrov, predhodno soglasje nadzornega sveta.
5.9.
Pravice in obveznosti članov uprave, izvirajoče iz delovnega razmerja, se podrobneje opredelijo v individualni pogodbi, sklenjeni med njimi  in nadzornim svetom. 
6.1.
Nadzorni svet šteje tri do največ pet članov.
6.11.
Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:

-          sprejme poslovnik nadzornega sveta,

-          imenuje in odpokliče upravo,

-          odloča o ukrepih za pregled in nadzor dela uprave,

-          s pisnim poročilom skupščini – preveri sestavljeno letno poročilo uprave in predlog za uporabo bilančnega dobička ter zavzema stališče do revizijskega poročila,

-          predlaga akte, katerih sprejem je v pristojnosti skupščine,

-          odloča o nagradi za delo uprave družbe, predsednik nadzornega sveta pa sklepa s člani uprave individualno pogodbo,

-          daje soglasje k pogodbam v skladu s tem statutom,

-          podeljuje prokuro,

-          daje soglasje k notranji organizaciji družbe,

-          daje soglasje na splošne akte, letni načrt poslovanja in organizacijske predpise ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom,

-          lahko kadarkoli zahteva od uprave poročilo o kateremkoli vprašanju, povezanem s poslovanjem družbe,

-          skliče skupščino družbe, če to narekuje interes družbe (najmanj enkrat letno),

-          za vsako točko dnevnega reda skupščine pripravi predlog sklepov,

-          predlaga skupščini odpoklic člana nadzornega sveta,

-          odobrava pogodbe med članom nadzornega sveta in družbo,

-          usklajuje besedilo statuta z veljavnimi sklepi skupščine,

-          imenuje komisije in druge organe družbe,

-          obravnava in odloča o vseh drugih zadevah, za katere je pristojen po zakonu, drugih predpisih, po pooblastilu skupščine in statutom družbe

6.12.
Vsak član nadzornega sveta ima od uprave pravico zahtevati, da mu predloži vse podlage za izdelavo letnega poročila razen, če nadzorni svet ne odloči drugače.
7.3.
V členu 7.3. beseda direktor nadomesti z besedo uprava.
7.4.

Skupščina se skliče vsaj mesec dni pred sejo z objavo a na spletni strani družbe ter na elektronskem informacijskem sistemu Ljubljanske borze, d.d. – SEOnet , v katerem se navedejo dnevni red ter kraj in čas seje.

Dnevni red zasedanja skupščine se ob sklicu obvezno objavi.

7.9.

S ¾ (tričetrtinsko) večino celotnega kapitala odloča skupščina predvsem o naslednjih zadevah: 

-          sprejema spremembe in dopolnitve statuta,

-          o ukrepih za povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala (vključno pogojno povečanje),

-          o statusnih spremembah in prenehanju družbe,

-          o drugih primerih, če tako določa zakon ali ta statut.

7.10.- 7.11.
V členih od  7.10. do7.11. beseda direktor nadomesti z besedo uprava.
8.2.
Uprava je odgovorna za sestavo letnega poročila.
 
8.5.
Revizijo letnega poročila in revizijo konsolidiranega letnega poročila je potrebno sestaviti za vsako poslovno leto v roku 4 (štirih) mesecev po koncu poslovnega leta.
8.6.
Revidirano letno poročilo mora uprava predložiti nadzornemu svetu v roku osem dni od prejema revizijskega poročila.
 8.8.
Nadzorni svet izroči pisno poročilo upravi o preveritvi letnega poročila en mesec od predložitve sestavljenega letnega poročila.
 8.9.
Uprava nadzornemu svetu lahko določi dodaten rok, vendar ne daljši od enega meseca.
9.1., 9.2. ,9.3.
V členih od 9.1. do 9.3. se beseda direktor nadomesti z besedo uprava.             
10.1.

Sporočila, podatke in obvestila delničarjem, ki morajo v skladu z veljavnimi predpisi in pravili borze biti objavljeni, bo družba objavljala na spletni strani družbe ter na elektronskem informacijskem sistemu Ljubljanske borze, d.d. – SEOnet.

Podatke in sporočila za delničarje družbe, ki morajo biti objavljeni v dnevnem časopisu, bo  družba razen na način, določen v prejšnjem odstavku, objavljala tudi v časopisu Dnevnik.

V Uradnem listu RS bo družba objavljala podatke in sporočila, za katere zakon tako določa.

Delničarje, katerih delež v celotnem osnovnem kapitalu družbe znaša najmanj 5% (pet odstotkov) mora družba obveščati tudi pisno (priporočeno s povratnico).

 

 

Sklic skupščine je dne 21.11.2008 objavljen v časopisu Dnevnik in na SEOnetu. Vsebina te objave bo od 21.11.2008 za nadaljnjih pet let dosegljiva tudi na spletnem naslovu www.hram-holding.si.

 

Ena vpisana in vplačana delnica zagotavlja en glas na skupščini družbe.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo vsi delničarji, ki svojo udeležbo skladno z zakonom
pisno prijavijo družbi najkasneje 3 (tri) dni pred sejo skupščine.
Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini tudi preko zakonitih zastopnikov in
pooblaščencev. Pooblastilo mora biti v pisni obliki in mora biti deponirano na sedežu družbe 3 (tri) dni  pred začetkom skupščine.
Udeleženci skupščine se pred skupščino izkažejo z identifikacijskim  dokumentom, zakoniti zastopniki
pa še z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo za skupščino z besedilom predlaganih sprememb statuta, je vsem delničarjem družbe Hram
Holding, d.d. na vpogled na sedežu družbe, Vilharjeva 29, Ljubljana, vsak delavnik med 9. in 11. uro.
 
 
Direktor družbe

 
Mesečno poročilo oktober 2008
Petek, 14 November 2008 01:00

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana
objavlja
Mesečno poročilo na dan
31.10.2008
  
  
Struktura sredstev
 
  
vrsta sredstev
delež v vseh sredstvih
naložbe v tržne vrednostne papirje
8,29%
naložbe v netržne vrednostne papirje
74,22%
likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev
0,03%
ostalo
17,45%
 100,00%
  
  
Seznam desetih največjih posamičnih naložb
 
  
Naložba - izdajatelj
vrednost
En plus, d.o.o., Ljubljana
8.425.619,68 €
Napredek Bistrica, d.d., Ljubljana
3.891.942,73 €
Unit-as nepremičnine, d.d., Ljubljana
2.443.192,99 €
Alpemetal, d.o.o., Ljubljana
1.680.262,44 €
Avtomerkur, d.d., Ljubljana
1.465.075,39 €
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
1.184.982,43 €
Žima nepremičnine, d.d., Ljubljana
1.183.785,64 €
KG Rakičan, d.d., Murska Sobota
935.156,74 €
Mercator, d.d., Ljubljana
376.152,45 €
Tabor, d.o.o., Ljubljana
333.982,81 €
 21.920.153,30 €
To obvestilo je od 14. 11. 2008 dalje objavljeno na spletnih straneh družbe (www.hram-holding.si) in na spletnih straneh Ljubljanske borze SEOnet.
Hram holding, finančna družba, d.d.
Uprava
 
Mesečno poročilo 30.09.2008
Ponedeljek, 13 Oktober 2008 01:00

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana
objavlja

 

Mesečno poročilo na dan
30.09.2008
  
  
Struktura sredstev
 
  
vrsta sredstev
delež v vseh sredstvih
naložbe v tržne vrednostne papirje
9,63%
naložbe v netržne vrednostne papirje
73,41%
likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev
0,03%
ostalo
16,93%
 100,00%
  
  
Seznam desetih največjih posamičnih naložb
 
  
Naložba - izdajatelj
vrednost
En plus, d.o.o., Ljubljana
8.425.619,68 €
Napredek Bistrica, d.d., Ljubljana
3.891.942,73 €
Unit-as nepremičnine, d.d., Ljubljana
2.443.192,99 €
Alpemetal, d.o.o., Ljubljana
1.680.262,44 €
Avtomerkur, d.d., Ljubljana
1.465.075,39 €
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
1.309.373,58 €
Žima nepremičnine, d.d., Ljubljana
1.183.785,64 €
KG Rakičan, d.d., Murska Sobota
935.156,74 €
Mercator, d.d., Ljubljana
402.531,46 €
Tabor, d.o.o., Ljubljana
333.982,81 €
 22.070.923,46 €

To obvestilo bo od 13.10.2008 dalje objavljeno najmanj za obdobje 5 let na spletnih straneh družbe (www.hram-holding.si).

                                                                                                   Uprava družbe
 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 4 5 6 7 8 Naslednja > Konec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL