Sporočilo
  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

Obvestila
Sklic 11. skupščine
Četrtek, 21 Julij 2005 01:00

Na podlagi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1) Hram Holding, d.d., Ljubljana objavlja sklic
 
11.  skupščine delničarjev
družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d.
Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana,
 
ki bo dne 25.08.2005 s pričetkom ob 11. uri v Izobraževalnem centru Nebra, d.o.o. – ISPRA, Linhartova 11, Ljubljana, s predlaganim dnevnim redom:
 
1.      Otvoritev skupščine in ugotovitev navzočnosti zastopanega kapitala.
2.      Imenovanje predsednika skupščine, dveh preštevalcev glasov in potrditev notarja.
Predlog sklepa:
Skupščina za predsednico skupščine izvoli go. Barbaro Kürner Čad, za preštevalca glasov   
go. Ksenijo Gašperšič in g. Tomaža Zorca in potrdi notarko go. Nado Kumar iz Ljubljane.
3.      Seznanitev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2004 in s pisnim poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani s predloženim letnim poročilom za poslovno leto 2004 in pisnim poročilom nadzornega sveta.
4.      Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
V skladu z 282a. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2004 ter jima podeljuje razrešnico.
5.      Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček družbe po stanju 31.12.2004 v višini 51.818.821,90 SIT se, na predlog uprave in ob soglasju nadzornega sveta, v celoti razporedi na druge rezerve iz dobička.
6.   Imenovanje finančnega revizorja za poslovno leto 2005
Predlog sklepa:
      Na predlog nadzornega sveta imenuje skupščina revizijsko družbo KPMG Slovenija,      
      d.o.o., Ljubljana za finančnega revizorja za poslovno leto 2005.
 
Ena vpisana in vplačana delnica zagotavlja en glas na skupščini družbe.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo vsi delničarji, ki svojo udeležbo skladno z zakonom pisno prijavijo družbi najkasneje 3 (tri) dni pred sejo skupščine.
Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini tudi preko zakonitih zastopnikov in pooblaščencev. Pooblastilo mora biti v pisni obliki in mora biti deponirano na sedežu družbe 3 (tri) dni pred začetkom skupščine.
Udeleženci skupščine se pred skupščino izkažejo z identifikacijskim  dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem družbe Hram Holding, d.d. na vpogled na sedežu družbe, Vilharjeva 29, Ljubljana, vsak delavnik med 9. in 11. uro.
 
direktor družbe
 
Sklic bo skladno s statutom družbe objavljen v Uradnem listu RS, dne 22.07.2005
 
Obvestilo o pridobitvi kvalificiranega deleža
Sreda, 06 Julij 2005 01:00

Obvestilo  o pridobitvi kvalificiranega deleža
 
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št. 56/99), družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29 Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:
V skladu s 64. členom Zakona o prevzemih (Zpre, Ul.RS, št. 47/97) je družba NISA, d.d., Gradnikove brigade 11, Ljubljana, dne 04.07.2005, obvestila upravo družbe Hram Holding, d.d., Ljubljana, da je dne 1.7.2005 pridobila 132.689 delnic izdajatelja Hram Holding, d.d., Ljubljana,  oznaka ST1R, kar predstavlja 2,3151% vseh delnic z glasovalno pravico. Družba NISA, d.d., je lastnica podjetja UNIKO, d.o.o., Ljubljana, ki ima v lasti 100.630 delnic oznake ST1R, tako da ima družba NISA, d.d., po pridobitvi, skupaj z družbo UNIKO, d.o.o., v lasti 233.319 delnic ST1R, izdajatelja Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, kar predstavlja 5,3677% vseh delnic z glasovalno pravico.
 
                                                                                                             direktor
 
Obvestilo o sklepih nadzornega sveta
Sreda, 29 Junij 2005 01:00

Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana

na podlagi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur.l.RS št. 56/99) in pravil Ljubljanske borze, objavlja naslednje Obvestilo o pomembnejših sklepih nadzornega sveta družbe Hram Holding d.d., Ljubljana

Nadzorni svet družbe se je na redni seji dne 27.2.2006 seznanil z nerevidiranimi letnimi računovodskimi izkazi za leto 2005 in sprejel letni načrt poslovanja družbe za leto 2006.

Obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 1.3.2006 do najmanj 8.3.2006.
 
Ljubljana, 1.3.06
                                                                                                 direktor
 
Obvestilo o sklepih nadzornega sveta
Sreda, 29 Junij 2005 01:00
Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, na podlagi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1) in določil Pravil Ljubljanske borze, d.d.
 
objavlja naslednje sporočilo:
 
Nadzorni svet družbe Hram Holding, d.d., Ljubljana je na svoji 6. redni seji  dne 23.06.2005 sprejel letno  poročilo družbe za poslovno leto 2004 in sestavil pisno poročilo o delu nadzornega sveta družbe v letu 2004. Oblikoval je tudi predloge sklepov k točkam dnevnega reda 11. redne seje skupščine delničarjev, ki bo 25.08.2005.
 
 
direktor
 
Povzetek revidiranega poročila 2004
Sreda, 29 Junij 2005 01:00


povzetek revidiranega poročila 2004.pdfpovzetek revidiranega poročila 2004.pdf

 
Letno poročilo 2004
Petek, 24 Junij 2005 01:00
Poročilo za leto 2004   letno porocilo 2004.pdf letno porocilo 2004.pdf 
 
Prodaja delnic Žima d.d.
Četrtek, 09 Junij 2005 01:00

Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, na podlagi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1) objavlja,
 
da je družba Hram Holding, d.d., Ljubljana, dne 07.06.2005 prodala 13.754 delnic z oznako ZMLR, izdajatelja Žima, d.d., Stantetova 9, Ivančna Gorica, kar predstavlja 97,8%-ni delež družbe. 
 
                                                                                                                            direktor
 
Letno poročilo 2003
Četrtek, 24 Junij 2004 01:00
Poročilo za leto 2003   letno porocilo 2003.pdf letno porocilo 2003.pdf 
 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 4 5 6 7 8 Naslednja > Konec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL