Sporočilo
  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

Obvestila
Sklic skupščine
Ponedeljek, 29 Junij 2009 00:00
Sklic skupščine
Na podlagi statuta družbe Hram Holding, d.d., Ljubljana, 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1), uprava družbe objavlja sklic

16.  skupščine delničarjev
družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d.
Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana,

ki bo dne 30.07.2009 s pričetkom ob 11.00 uri v dvorani Urška 1, Gospodarskega razstavišča,  Dunajska 18, Ljubljana, s predlaganim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine
Predlog sklepa:
Izvolijo se organi skupščine.
Obrazložitev sklepa:
Uprava je pristojna in odgovorna predlagati skupščini izvolitev delovnih teles, to je predsednika skupščine in člane volilne komisije za izvedbo glasovanja  ter zagotoviti prisotnost notarja.
2. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
Predlog sklepa:
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2008.
Obrazložitev sklepa:
Družba je na svoji spletni strani ter na spletnih straneh SEOnet Ljubljanske Borze d.d. objavila revidirano letno poročilo družbe Hram Holding, d.d. in skupine Hram Holding, za poslovno leto 2008 ter  pisno poročilo nadzornega sveta.
Revidirano letno poročilo družbe Hram Holding, d.d. in skupine Hram Holding, za poslovno leto 2008 ter  pisno poročilo nadzornega sveta o preverjanju in potrditvi letnega poročila s stališčem do revizorjevega poročila k računovodskim izkazom družbe za poslovno leto 2008, je prav tako dostopno delničarjem na sedežu družbe v okviru gradiva za skupščino.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2009
Predlog sklepa:
Na predlog nadzornega sveta, imenuje skupščina pooblaščeno revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana za finančnega revizorja za poslovno leto 2009.

Obrazložitev sklepa:
Nadzorni svet družbe Hram Holding, finančna družba, d.d., na podlagi predloga revizijske komisije, ki je skladno z 280. členom zakona o gospodarskih družbah obravnavala izbor neodvisnega zunanjega revizorja, predlaga skupščini, da za revidiranje računovodskih izkazov  družbe Hram Holding, d.d. in skupine Hram Holding, za poslovno leto 2009 imenuje pooblaščeno revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.

Ena vpisana in vplačana delnica zagotavlja en glas na skupščini družbe. Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo vsi delničarji, ki svojo udeležbo skladno z zakonom pisno prijavijo družbi najkasneje 3 (tri) dni pred sejo skupščine.
Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini tudi preko zakonitih zastopnikov in pooblaščencev. Pooblastilo mora biti v pisni obliki in mora biti deponirano na sedežu družbe 3 (tri) dni pred začetkom skupščine.
Udeleženci skupščine se pred skupščino izkažejo z identifikacijskim  dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo za skupščino  je vsem delničarjem družbe Hram Holding, d.d. na vpogled na sedežu družbe, Vilharjeva 29, Ljubljana, vsak delavnik med 9. in 11. uro.

Ta sklic skupščine bo objavljen na spletnih straneh SEOnet in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

Jaro Žontar

Predsednik uprave

 
Mesečno poročilo maj 2009
Četrtek, 11 Junij 2009 00:00

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,


družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana objavlja

 

Mesečno poročilo na dan

31.05.2009
  
  
Struktura sredstev
 
  
vrsta sredstev
               delež v       vseh sredstvih
naložbe v tržne vrednostne papirje
6,80%
naložbe v netržne vrednostne papirje
77,84%
likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev
0,01%
ostalo
15,35%
 100,00%
  
  
Seznam desetih največjih posamičnih naložb
 
  
naložba - izdajatelj
vrednost
En plus, d.o.o., Ljubljana
9.225.619,68 €
Napredek Bistrica, d.o.o., Ljubljana
3.891.942,73 €
Unit-as nepremičnine, d.o.o., Ljubljana
2.443.192,99 €
Alpemetal, d.o.o., Ljubljana
1.686.942,44 €
Avtomerkur, d.d., Ljubljana
1.465.075,39 €
Žima nepremičnine, d.o.o., Ljubljana
1.183.785,64 €
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
1.118.992,43 €
KG Rakičan, d.d., Murska Sobota
935.156,74 €
Tabor, d.o.o., Ljubljana
333.982,81 €
Mercator, d.d., Ljubljana
273.745,50 €
 22.558.436,35 €

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

Uprava

 
Sporočilo za javnost
Ponedeljek, 01 Junij 2009 00:00

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba HRAM HOLDING, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Hram holding, finančna družba, d.d.
Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana

Sporočilo za javnost: VSA POSOJILA DRUŽBE HRAM HOLDING SO USTREZNO ZAVAROVANA

Nikakor ne držijo navedbe iz medijev, da so najeta posojila družbe Hram Holding d.d. pri Novi Ljubljanski banki d.d. neustrezno zavarovana. Kot je razvidno iz javno objavljenih podatkov, ima družba več kot 22 mio EUR kapitala, delež obveznosti v financiranju pa je nižji od 20 odstotkov. Poslovni položaj družbe Hram Holding d.d. je takšen, da ga poslovne banke uvrščajo v najvišje bonitetne razrede. Ob tem so vsa najeta posojila družbe pri NLB d.d. ustrezno zavarovana, kar je razvidno tudi iz sporočila banke, objavljenega v petek, 29.maja, ko je Hram Holding banki, zgolj zaradi zaščite dobrega imena družbe, dovolil objavo teh zaupnih informacij.

Hram Holding d.d. je stoodstotni lastnik podjetja En plus, ki ga je odkupil od podjetja Ultra. To je tudi edina povezava med družbo Hram Holding in podjetjem Ultra. Podjetje En plus sodi med pomembne strateške naložbe družbe Hram Holding. Gre za podjetje s tehnološko naprednimi rešitvami in velikim poslovnim potencialom. Podjetje ima ekskluzivne pravice za uporabo in trženje skupka tehnoloških rešitev tudi za druge trge, na katere namerava širiti področje delovanja. Tudi podjetje En plus d.o.o. je vsa najeta posojila ustrezno zavarovalo.

Družba Hram Holding je javna delniška družba, katere delnice kotirajo na Ljubljanski borzi. Družba posluje v skladu z veljavno zakonodajo, o vseh relevantnih dejstvih transparentno obvešča javnost, podvržena pa je tudi rednim neodvisnim revizijskim postopkom. Družba Hram Holding ima več kot 5000 delničarjev in je kot solastnica lastniško udeležena v več kot tridesetih gospodarskih družbah.

Objavljanje vsebin o družbi Hram Holding d.d. na podlagi neresničnih in nepreverjenih navedb iz anonimnih pisem družba Hram Holding d.d. ocenjuje kot zlonamerne in škodljive za dobro ime podjetja.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Hram holding, finančna družba, d.d.

Jaro Žontar

Predsednik uprave

 
Mesečno poročilo april 2009
Petek, 08 Maj 2009 00:00
Mesečno poročilo april 2009

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana objavlja

 

Mesečno poročilo na dan
30.04.2009
  
  
Struktura sredstev
 
  
vrsta sredstev
delež v vseh sredstvih
naložbe v tržne vrednostne papirje
6,04%
naložbe v netržne vrednostne papirje
78,91%
likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev
0,03%
ostalo
15,02%
 100,00%
  
  
Seznam desetih največjih posamičnih naložb
 
  
naložba - izdajatelj
vrednost
En plus, d.o.o., Ljubljana
9.225.619,68 €
Napredek Bistrica, d.d., Ljubljana
3.891.942,73 €
Unit-as nepremičnine, d.d., Ljubljana
2.443.192,99 €
Alpemetal, d.o.o., Ljubljana
1.686.942,44 €
Avtomerkur, d.d., Ljubljana
1.465.075,39 €
Žima nepremičnine, d.d., Ljubljana
1.183.785,64 €
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
990.377,92 €
KG Rakičan, d.d., Murska Sobota
935.156,74 €
Tabor, d.o.o., Ljubljana
333.982,81 €
Mercator, d.d., Ljubljana
265.083,20 €
 22.421.159,54 €

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.


Uprava
 
Vmesno poročilo poslovodstva
Četrtek, 07 Maj 2009 00:00


Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba
HRAM HOLDING, FINANČNA DRUŽBA, d.d., objavlja naslednje sporočilo:


Na podlagi 114. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. list, št. 67/07 s spremembami)


Uprava družbe objavlja - Vmesno poročilo poslovodstva

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

Uprava

Vmesno porocilo poslovodstva MAJ 2009.pdf

 
Seznam poslov s povezanimi osebami za leto 2008
Četrtek, 07 Maj 2009 00:00
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba HRAM HOLDING, FINANČNA DRUŽBA, d.d., objavlja naslednje sporočilo: Na podlagi 7. člena Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (Ur. list, št. 68/2007 s spremembami), 5. člena Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Ur. list, št. 99/2007) in 106. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. list, št. 67/07 s spremembami) Uprava družbe razkriva nadzorovano informacijo:

Seznam poslov s povezanimi osebami za leto 2008.

Ta nadzorovana informacija bo objavljeno tudi na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka najmanj petih let. 

 

                                                                                                                                                                                                 Uprava

Seznam poslov s povezanimi osebami HH 2008.doc
 
Letni dokument
Sreda, 06 Maj 2009 00:00

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in 63. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba Hram holding, finančna družba, d.d., objavlja Letni dokument, ki vsebuje seznam vseh informacij, ki so bile skladno z veljavnimi predpisi s področja vrednostnih papirjev objavljene v zadnjih 12 mesecih in so javnosti dostopne preko sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze d.d.(SEO-net).


To obvestilo ter vsebina letnega dokumenta bosta objavljena tudi na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

Uprava

 

Letni_dokument_HH_2009.doc

 

 

 

 

 
Letno poročilo HH 2008
Petek, 24 April 2009 00:00

Letno poročilo družbe HRAM HOLDING, Finančna družba d.d.,
in skupine HRAM HOLDING za poslovno leto 2008 najdete tukaj!
 
Letno poročilo 2008
Petek, 24 April 2009 00:00
Poročilo za leto 2008   letno porocilo HH 2006.pdf letno porocilo HH 2008.pdf
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Mesečno poročilo - marec 2009
Torek, 14 April 2009 00:00

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,
družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana
objavlja

Mesečno poročilo na dan
31.03.2009
  
  
Struktura sredstev
 
  
vrsta sredstev
delež v vseh sredstvih
naložbe v tržne vrednostne papirje
5,54%
naložbe v netržne vrednostne papirje
78,82%
likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev
0,03%
ostalo
15,61%
 100,00%
  
  
Seznam desetih največjih posamičnih naložb
 
  
naložba - izdajatelj
vrednost
En plus, d.o.o., Ljubljana
9.225.619,68 €
Napredek Bistrica, d.d., Ljubljana
3.891.942,73 €
Unit-as nepremičnine, d.d., Ljubljana
2.443.192,99 €
Alpemetal, d.o.o., Ljubljana
1.686.942,44 €
Avtomerkur, d.d., Ljubljana
1.465.075,39 €
Žima nepremičnine, d.d., Ljubljana
1.183.785,64 €
KG Rakičan, d.d., Murska Sobota
935.156,74 €
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
914.291,45 €
Tabor, d.o.o., Ljubljana
333.982,81 €
Mercator, d.d., Ljubljana
248.078,18 €
 22.328.068,05 €

To obvestilo bo od 14.04.2009 dalje objavljeno na spletnih straneh družbe  in na spletnih straneh Ljubljanske borze SEOnet.
Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

 
Objava nerevidiranih in nekonsolidiranih RI 2008
Ponedeljek, 30 Marec 2009 00:00

 

Hram Holding, finančna družba, d.d.
Vilharjeva 29, Ljubljana,

 

skladno s 373. in 386. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti  razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz nerevidiranih in nekonsolidiranih računovodskih izkazov družbe, ki so bili 30.03.2009 posredovani Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, za potrebe državne statistike.

 

Nerev nekons HH 2008 za objavo.doc

 

To obvestilo bo od 30. 03. 2009 dalje objavljeno na spletnih straneh družbe  in na spletnih straneh Ljubljanske borze SEOnet.
Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

 
<< Začetek < Prejšnja 11 12 13 14 Naslednja > Konec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL