Sporočilo
  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

Obvestila
Objava sklepa sodišča
Četrtek, 07 Maj 2015 07:31

Hram holding, d.d., prejel sklep sodišča v zvezi z umikom lastnih delnic

 

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. in veljavne zakonodaje Hram holding, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

 

Hram holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, je dne 28.04.2015 od Okrožnega sodišča v Ljubljani prejel sklep, izdan dne 24.04.2015, o vpisu sprememb v sodni register:

 

Osnovni kapital: 13.750.418,87 EUR

  * 13.956.135,94 EUR

 

Število delnic:  4.282.596

  * 4.346.667

 

Podatek označen z * se nadomesti z vpisom novega podatka.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 07.05.2015

 

Uprava

 

 
Vmesno poročilo poslovodstva - maj 2015
Sreda, 06 Maj 2015 08:48

V skladu s 114. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov€“ ZTFI in določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana

družba Hram holding, finančna družba, d.d., objavlja:

 

Vmesno poročilo poslovodstva družbe Hram holding, d.d.

za obdobje od 01.01.2015 do 06.05.2015

 

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Hram Holding, finančna družba, d.d.

Uprava

 

Vmesno poročilo poslovodstva - maj 2015

 
Letni dokument 2014-2015
Četrtek, 30 April 2015 07:14

Letni dokument 2014-2015

Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja letni dokument

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in 63. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba Hram holding, finančna družba, d.d., objavlja Letni dokument, ki vsebuje seznam vseh informacij, ki so bile skladno z veljavnimi predpisi s področja vrednostnih papirjev objavljene v zadnjih 12 mesecih in so javnosti dostopne preko sistema elektronskega obveÅ¡čanja Ljubljanske borze d.d.(SEO-net) ter na spletni strani družbe.

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 30.04.2015

 

Hram holding, finančna družna, d.d.

Uprava

 

Letni dokument 2014-2015

 
Izjava o upravljanju družbe in skladnosti s Kodeksom
Sreda, 29 April 2015 12:35

Izjava o upravljanju družbe in skladnosti s Kodeksom

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba Hram Holding, finančna družba, d.d., objavlja

 

Izjavo o upravljanju družbe in skladnosti s Kodeksom

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 29.04.2015

 

Uprava

 

Izjava o upravljanju družbe

 
Letno poročilo 2014
Sreda, 29 April 2015 08:01

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 110. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana v prilogi tega obvestila objavlja revidirano nekonsolidirano letno poročilo družbe Hram Holding, d.d. in revidirano konsolidirano letno poročilo skupine Hram Holding za poslovno leto 2014.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe www.hram-holding.si od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Uprava

 

Ljubljana, 29.04.2015

 

Letno poročilo 2014

 
Seznam sklenjenih poslov s povezanimi osebami v poslovnem letu 2014
Sreda, 29 April 2015 07:21

Na podlagi določil Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (Ur.l. 68/2007) in 5. člena Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Ur.l. 99/2007) ter 106. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur.l. 67/2007)

uprava družbe HRAM HOLDING, FINANČNA DRUŽBA, d.d. objavlja

 

Seznam poslov s povezanimi osebami v letu 2014

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Uprava

 

Ljubljana, 29.04.2015

 

 
Obvestilo o seji revizijske komisije in nadzornega sveta
Sreda, 29 April 2015 07:18

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba Hram Holding, finančna družba, d.d., objavlja

 

Obvestilo o seji revizijske komisije in nadzornega sveta

 

Revizijska komisija družbe Hram Holding, finančna družba, d.d. je na svoji 10. redni seji dne 28.04.2015 obravnavala letno poročilo družbe in skupine Hram Holding za leto 2014 ter se seznanila s poročilom neodvisnega revizorja.

Nadzorni svet družbe Hram Holding, finančna družba, d.d. je na svoji 48. redni seji dne 28.04.2015 obravnaval in potrdil letno poročilo družbe in skupine Hram Holding za leto 2014 ter se seznanil s poročilom neodvisnega revizorja.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 29.04.2015

 

Uprava

 
Nakup lastnih delnic - 20.04.2015
Ponedeljek, 20 April 2015 07:35

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Nakup lastnih delnic

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je skupÅ¡čina delničarjev na svoji 21. seji dne 24.07.2014 pooblastila upravo družbe Hram holding, finančna družba, d.d. za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo velja za pridobitev največ 434.666 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.

Skladno s tem pooblastilom skupÅ¡čine je družba pričela s pridobivanjem lastnih delnic. Delnice družba pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni.

Družba obveÅ¡ča javnost, da je v obdobju od 15.04.2015 do vključno 17.04.2015 na Ljubljanski borzi odkupila 569 lastnih delnic v skupni vrednosti 375,54 EUR. Posrednik pri nakupih je bila Ilirika borznoposredniÅ¡ka hiÅ¡a d. d.

Skupno Å¡tevilo lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 64.071.

Skupno Å¡tevilo lastnih delnic po omenjenih nakupih je 64.640, kar prestavlja 1,487% vseh izdanih delnic.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

Ljubljana, 20.04.2015

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

 
Mesečno poročilo - marec 2015
Četrtek, 09 April 2015 06:53

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

 

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana

objavlja

 

Mesečno poročilo na dan

 31.03.2015

   
   

Struktura sredstev

 
   

vrsta sredstev

delež v vseh sredstvih

naložbe v tržne vrednostne papirje

4,49%

naložbe v netržne vrednostne papirje

55,24%

likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev

0,02%

ostalo

40,25%

 

100,00%

   
   

Seznam posamičnih naložb

 
   

naložba - izdajatelj

vrednost

Napredek Bistrica, d.o.o., Ljubljana

4.632.080,01 €

Unit-as nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

2.443.192,99 €

UA-Acervo, d.o.o., Ljubljana

1.954.031,60 €

Žima nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

1.183.785,64 €

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

840.130,20 €

Zavod za urbanizem, d.o.o., Maribor

107.886,54 €

Deželna banka Slovenije, d.d., Ljubljana

10.530,00 €

Unitex, d.d., Ljubljana

9.727,20 €

 

11.181.364,18 €

 

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Uprava

 
Sklep nadzornega sveta
Četrtek, 02 April 2015 10:36

ZAPIS

 

 

korespondenčne seje nadzornega sveta družbe Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, ki je bila dne 24.03.2015.

 

 

Nadzorni svet je na omenjeni korespondenčni seji sprejel naslednji sklep:

 

Na podlagi Sklepa uprave o umiku lastnih delnic, ki je bil izdan dne 20.03.2015, se spremeni  točka 4.1 Statuta družbe, tako da po novem glasi:

»4.1 Osnovni kapital družbe znaša 13.750.418,87 (trinajstmilijonovsedemstopetdesettisočštiristoosemnajst 87/100) EUR in je razdeljen na 4.282.596 (štirimilijonedvestodvainosemdesettisočpetstošestindevetdeset) kosovnih delnic.«

 

 

 

Predsednik nadzornega sveta

Matej Kovač

 

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe www.hram-holding.si  od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 
Sklep uprave
Četrtek, 02 April 2015 10:34

Na podlagi 8. alineje 1. odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), točke 4.13 Statuta družbe in sklepa št. 5 sprejetega na 21. seji skupščine delničarjev družbe Hram holding, finančna družba, d.d. dne 24.07.2014,

 

uprava družbe Hram holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana

 

izdaja

Sklep o umiku lastnih delnic

 

Umakne se 64.071 lastnih delnic družbe Hram holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, z oznako ST1R, katerih imetnica je družba sama, kar predstavlja 1,474% osnovnega kapitala družbe Hram Holding d.d.. Vse lastne delnice so bile pridobljene na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

Osnovni kapital družbe Hram holding d.d. v registrirani višini 13.956.135,94 EUR in je razdeljen na 4.346.667 navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic, se z umikom 64.071 lastnih delnic družbe zmanjša tako, da po zmanjšanju znaša 13.750.418,87 EUR in je razdeljen na 4.282.596 navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic. Znesek v višini 163.339,25 EUR se prenese v kapitalske rezerve, pri čemer je uprava družbe zadolžena za izvedbo ustreznih sprememb posameznih sestavin kapitala in izbris umaknjenih delnic iz registra KDD. Umik lastnih delnic se izvede na podlagi zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom delnic po poenostavljenem postopku v skladu s 381. členom ZGD-1. Z umikom se navedene lastne delnice razveljavijo.

 

 

Jaroslav Žontar

Predsednik uprave

 

Sašo Tanko

Član uprave

 

 

Ljubljana, 20.03.2015

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe www.hram-holding.si od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Naslednja > Konec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL